fredag 25. mai 2012

Den Faktiske Tante Fina del 2

fortsettelse:

<Fortæl lidt fra Deres tjenerliv> 

<Nei, det nytter ikke, fruen vil aldrig tro at tjenerforholdene var saa usle som de var i min ungdom. Der var naturlig nok forskjel paa huser den gang ogsaa, nogen gode, andre daarlige. Men hos alle hadde en tjeners dag mange timer. Arbeide og atter arbeide bestandig. I begyndelsen tjente jeg for maten, fordi jeg var tunghørt og den gang trodde jeg at jeg maatte være glad for det. Hvorledes tror fruen at pigeværelsene saa ut i gamle dage?>    Fina skyver ut med begge hænder for at jage de dystre minder paa flugt.

<Da De begyndte å faa løn, hvor høi var den da?>
<Aa det var ikke mange daler pr. aar. Jeg tjente i tyve aar, og den høieste løn hr været 14 daler om aaret. 56 kroner>

<Hvorfor sluttet De at tjene?>
<Jeg blev så træt av tjenerlivet, og saa var jeg meget døvere den gang ogsaa end nu. Det var jo ondt baade for mig og for mit herskap.>

<Er det lettere at gaa onkring og vaske og skure da Fina?>
<Aaja det er det; da jeg tjente maatte jeg greie vasken alene ved siden av husarbeidet. Jeg har mangen gang begyndt paa en stor klædesvask kl. 1 om natten.>

<Hvor tidlig begynder Deres dag som vaskekone?>
<Det var ogsaa om natten i førstningen, men saa hadde jeg jo bare vasken. En vaskekones dag var engang baade 16, 17 og 18 timer. 1 mark og 6 (1 krone) var daglønnen for det. Saa steg daglønnen til 1.50, 1.75, og 2.00. Da krigen brøt ut blev det 3.00 og 3.50 og samtidig sank arbeidstiden. Jeg hadde ifjo en tur til Sandefjord, efter den turen tok jeg 5.00 pr. dag. Nu for tiden begynder jeg ved 7 – tiden om morgenen og slutter 7 aften. Min dag er nu bare 11-12 timer.>

<Hvem har De vasket for, Fina?>
<Aa det er mange det, nær sagt hele Lillesand. Mange er døde av dem jeg har vasket for, andre er flyttet fra byen. Men jeg har enda huser hvor jeg har arbeidet i 10 aar, 15 aar, 18 aar, 22 aar, 25 aar, ja optil 26 aar. Jeg har viet Lillesand min arbeidsdag. Og jeg tror at jeg kan sige uten at være hovmodig, at jeg har fyldt mit kald. Det har iallefald været umaatelig rift efter mig. >

<De er en ædel perle Fina.>
<Fruen, Lillesand har hat mange bra vaskekoner, men de er som mig, gamle.>

<De er altsaa en blant flere Fina. Men Fina er nu Fina allikevel. – Hvorledes har det været med helsen i disse 48 aar?>

<Begge dele, fruen. Jeg har ofte været meget syk, 3 svære gigtanfald har jeg hat. Nu i vinter hadde jeg det værste; men jeg sto i kredssykekassen, saa jeg greide mig fint. Men for 10 aar siden brak jeg armen i arbeide, da sad jeg et halvt aar uten at tjene en øre, og stod ikke i nogen kredssykekasse. Ja, det var tunge dage. Enten spiste jeg naadesmuler eller spiste jeg intet. Da hjalp nogen snille mennesker mig til et lagat som nu er steget til 60 kr. pr aar. Dr. Boe kjender mig og min helse, bare spør han.>

<Fina, Dr. Boe sa til mig i vinter, da de var saa syk: <Det er bare Fina som har evnet at stritte slik imot, en anden ville for længe siden git op.> Er De ute i meget arbeide nu, Fina?>

<Ikke som før, men før paaske var jeg ute hver dag i en maaned, men det var altfor meget. Jeg var glad da paasken kom. Kræfterne svigter.>

<Deres økonomiske utbytte av denne 48 aars lange arbeidsdag?>
<200 kr>

<Har De ikke greiet at spare mer?> Jeg skammer mig over mine spørsmaal. Jeg har jo netop hørt hende s intægt i 48 aar.

Stille siger Fina: < Aa jo jeg kunde vel det, men jeg har git nogen av mine, som engang trængte det, en håndsrækning.>

<Fina , vil De laane mig et blad av Deres laubærkrans, saa ogsaa jeg kan hvile paa litt ære?>
<Fruen, jeg har aldrig  drømt om nogen laubærkrans. Mit maal har været at træde i mine foreldres fotspor. Mor sa saa ofte, naar det gikk traadt for mig som barn: <Naar Fina blir 20 aar, saa blir ikke hun verst.> De ord har hjulpet mig gjennem strid og møie, sygdom, savn, sorg og forsakelse.>

<De har et vdunderlig humør,Fina.>
<Ja, mit bryst huser ingen bitterhet. Der er saa mangen for hvem livet blev en lang arbeidsdag, ikke for mig alene.>

Minderne fra det svundne liv har overvældet Fina, jeg kan ikke spørge mer, hun gjemmer sit ansig i sine slitte hænder og hulker ut sin gjemte sorg.

<Fina, de ligner saa Brit i Fogedgaarden>
Gjennem graaten stammer Fina fram < Fruen, jeg kjender hende ikke.>

<Nei, de behøver ikke kjende hende heller. De er en Brit. Men De maa høre hva vores digter Hjalmar Christensen siger om hende : < Fordi hun var tro over det litet, fik det en anden og høiere betydning og verdi. Først for hende selv, fordi hun levde for den gjerning, som var betroet hende. Nernæst for alle dem som lærete hende at kjende og følte styrken av det eksempel hun gav. Menneskets betydnign maales nok efter de opgaver, den formaar ogsaa at løse; men det maales ogsaa efter den inderlighet som mennesket skjænker sit virke og efter den stanhaftighet hvormad det blir paa sin post> 
Disse deilige ord passer akkurat paa Dem. Haaber Lillesand byder Dem hedersplassen på gamlehjemmet, Fina.


Ida Schjelderup.

Flere bilder av Josefine Mathilde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar